කැන්වස් ඔබගේ බ්රවුසරයේ සහය නොදක්වයි
  • 1
  • 2
  • 3

ඇයි

අපට තෝරා

Toprise පළමු මුරා විසින් 2009 දී නිංෙබෝ දී ආරම්භ කරන චීන වැහි වෙළඳ නාමය වේ. මුරා අන්තර්ජාල සාප්පු සවාරි ප්රේම කරනවා නමුත් වඩා උසස් කෙනෙක් වුවා ළමයි ආදරෙයි. ඇය වටා සමඟ අමුත්තන් ත්යාග සහ දරුවන් විසින් දේවානුභාවයෙන්, මුරා Toprise, දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් යන දෙකම සඳහා චික්, දැරිය හැකි වැසි නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට කැප නිර්මාණය.

දැක්ම තවත්

නවතම ප්රවෘත්ති