ផ្ទាំងក្រណាត់មិនត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក

ស្បែកជើងកវែងភ្លៀង neoprene